Kasutustingimused

Sprint.ee  e-poe kasutustingimused

 

1.     Kasutustingimuste objekt ja üldsätted

1.1 Käesolevad Sprint e-kaupluse kasutustingimused (edaspidi Tingimused) reguleerivad aadressil www.sprint.ee asuva Sprint e-kaupluse (edaspidi Sprint) haldaja, kelleks on Kell & Kell OÜ (registrikood 12580818, asukoht Aiandi 3-71, Tallinn, 12916 Harjumaa, tel +372 56 157 724,   e-post info@sprint.ee, edaspidi Müüja), ja Sprint kasutaja (edaspidi Ostja) vahelisi Sprint`i kasutamisest ja selle käigus sõlmitavatest tehingutest tulenevaid õigussuhteid, samuti Sprint`i kasutamise üldtingimusi.

1.2 Sprint`i teenus hõlmab endas võimalust Ostjal sõlmida Sprint`i internetikeskkonnas Müüjaga ostu-müügileping Sprint`is müüdava(te) asja(de) (edaspidi Kaup/Kaubad) suhtes. Lisaks sellele on Ostjal võimalik Sprint`i internetikeskkonnas kasutada ka muid Sprint`is pakutavaid teenuseid. Täpsem ja täielik Sprint`i teenuste loetelu ja kirjeldus on ära toodud Sprint`i koduleheküljel www.sprint.ee.

1.3 Enne Kauba suhtes ostu-müügitehingu teostamist ja ka muid Sprint`i teenuseid kasutades kinnitab Ostja, et ta on Tingimustega tutvunud, nõustub neid täitma ja järgima ning käsitleb neid Müüjaga sõlmitava tehingu siduvate tingimustena.Tingimustega mittenõustuv Ostja ei saa Müüjaga sooritada Kauba suhtes ostu-müügitehingut.

1.4 Lisaks Tingimustele reguleerivad Müüja ja Ostja vahelisi Sprint`i kasutamisest tekkivaid õigussuhteid ka Eesti Vabariigis kehtivad õigusaktid, millistest tuleb Müüjal ja Ostjal lähtuda ka Tingimustes eraldi lahendamata jäänud küsimustes.

2.     Ostu-müügitehingu pooled

2.1 Müüja on Sprint`i haldajaks olev äriühing ärinimega Kell & Kell OÜ (registrikood 12580818, asukoht Aiandi 3-71, Tallinn, 12916 Harjumaa, tel +372 56 157 724,   e-post info@sprint.ee).

2.2 Ostjaks võib olla vähemalt 18-aastane füüsiline isik ja iga juriidiline isik, kes enne ostu-müügitehingu teostamist ja ka muid Sprint`i teenuseid kasutades kinnitab, et on Tingimustega tutvunud ning nõustub ja kohustub neid täitma.

2.3 Juhul, kui füüsilisest isikust Ostja on alla 18-aastane, kinnitab ta ostu-müügitehingu sooritamisega, et tema poolt Müüjaga sõlmitava tehingu on tema seaduslik esindaja vastavalt seadusele eelnevalt heaks kiitnud või et ta täidab tehingu vahenditega, mille andis talle selleks otstarbeks või vabaks kasutamiseks tema seaduslik esindaja või viimase nõusolekul kolmas isik.

3.      Kaupade hinnad, kättesaadavus ja tooteinfo

3.1 Kõikide Sprint`is müüdavate Kaupade hinnad on eurodes ja sisaldavad Eesti Vabariigis ostu-müügitehingu sooritamise hetkel kehtivat käibemaksu, samuti muid riiklikke või kohaliku omavalitsuse poolt kehtestatud makse.

3.2 Kauba ostu-müügihind sisaldab Eesti Vabariigi piires Kauba sihtkohta toimetamisega kaasneva transpordikulu (edaspidi Transpordikulu). Kauba transpordikulu ja makseviis väljaspool Eesti Vabariiki lepitakse kokku Müüja ja Ostja poolt eraldi.

3.3 Müüjal on ilma etteteatamata igal hetkel õigus muuta Kaupade hindu. Juhul, kui Müüja muudab Kaupade hindu pärast Ostja poolt Kauba suhtes tellimuse esitamist, kohustub Müüja müüma Kauba Ostjale hinnaga, mis kehtis Ostja poolt ostu-müügitehingu sõlmimise hetkel, s.o hetkel, kui Ostja tasus Kaupade eest kooskõlas Tingimuste p-ga 4.9., 4.10. või 4.11. ning ostu-müügitehing loeti vastavalt tingimuste p-le 4.12. sõlmituks. Kui Müüja poolt muudetud hind on soodsam Ostja poolt ostu-müügitehingu sõlmimise hetkel kehtinud hinnast, ei ole Ostjal õigust nõuda Müüjalt hinnavahe kompenseerimist või Kauba müümist pärast ostu-müügitehingu sõlmimist kehtestatud soodsama hinnaga.

3.4 Juhul, kui tehnilise vea tõttu on Sprint`is pakutava Kauba hind muutunud/muudetud võrreldes vastava Kauba tavalise turuhinnaga ebamõistlikult odavaks ja Müüja ei ole Kauba juures eraldi märkinud, et tegemist on tema poolt Kaubale kehtestatud allahindlusega, siis on Müüjal õigus Tingimuste p-s 6.8. sätestatud tingimustel taganeda sellise tehnilise vea tõttu tekkinud vigase hinnaga Ostja poolt sõlmitud ostu-müügitehingust eeldusel, et Müüja ei ole Kaupa Ostjale veel ostu-müügitehingu täitmiseks sihtkohta saatnud.

3.5 Ostja peab Sprint`i kasutades arvestama, et Sprint`i Kaupade laoseisu arvestamise tehnilise eripära tõttu kajastab Kaupade laoseis tegelikku olukorda ajalise nihkega ja võib tegelikust seisust erineda. Samuti peab Ostja arvestama, et tema poolt soovitav Kaup broneeritakse Müüja laoseisust Ostjale alles pärast Kauba eest tasumist Tingimustes sätestatud tingimustel ja Müüja poolt Kauba kohta arve vormistamist. Seetõttu ei vastuta Müüja selle eest, kui Ostja poolt tellimust alustades on tema poolt soovitud Kaup märgitud kui „Toode on laos“, kuid ostu-müügitehingu sõlmimise hetkel selgub, et Ostja poolt soovitud Kaup on Müüja laost otsa saanud („Otsas“). Viimasel juhul ostu-müügitehingut Müüja ja Ostja vahel sellise Kauba suhtes ei sõlmita ning Müüja ei vastuta sellest Ostjale tekkida võivate võimalike kahjude eest. Samuti ei vastuta Müüja olukorras, kus vahetult pärast Ostja poolt Kauba eest tasumist selgub, et Ostja poolt soovitud Kaup on Müüjal otsa saanud. Sellisel juhul on Müüjal õigus ostu-müügitehingust Tingimuste p-s 6.8. sätestatud tingimustel taganeda ning Ostjal ei ole sellises olukorras õigust nõuda Müüjalt ostu-müügitehingu täitmist ega ka võimalike kahjude hüvitamist.

3.6 Samuti peab Ostja Sprint`i kasutades arvestama, et Kauba tooteinfo leheküljel kuvatavad tootefotod on illustratiivse tähendusega ning võivad mõnevõrra erineda Kauba tegelikust väljanägemisest. Ostjat huvitava Kauba kohta täieliku ülevaate (sh toote tehnilised omadused ja väljanägemine) saamiseks on Ostjal võimalik pöörduda Müüja poole läbi e-kirja teel saadetava päringu aadressile info@sprint.ee või helistades telefoninumbrile +372 56 157 724.

4.      Tellimuse vormistamine, ostu-müügitehingu sõlmimine

4.1 Ostja poolt Sprint`is välja valitud Kauba suhtes ostu-müügitehingu sooritamiseks tuleb Ostjal esmalt lisada soovitav Kaup virtuaalsesse ostukorvi (edaspidi Ostukorv), klikkides selleks Kauba tooteinfo leheküljel asuvale lingile „Lisan ostukorvi“. Juhul, kui Ostja soovib sama ostu-müügitehingu raames osta veel Kaupu, peab ta eelkirjeldatud toimingu sooritama iga tema poolt soovitava Kauba puhul.

4.2 Olles soovitud Kauba(d) välja valinud ja need Ostukorvi lisanud, peab Ostja ostu-müügitehinguga edasiminemiseks klikkima lingile „Ostukorv“. Ostjal on Ostukorvis võimalik suurendada või vähendada ostetavate Kaupade kogust, tehtud muudatuse kinnitamiseks peab Ostja klikkima nupule  “Uuendage“. Samuti Ostjal Ostukorvis võimalik Kaupu eemaldada.

4.3 Ostja poolt Ostukorvi lisatud Kaupade hinnad sisaldavad vastavalt Tingimuste p-s 3.2. sätestatule Transpordikulu. 

4.4 Kui Ostja on tema poolt ostetavd Kaubad lõplikult välja valinud ja soovib ostu-müügitehingu teostamisega edasi minna, tuleb tal klikkida lingile „Vormistan tellimuse“.

4.5 Tellimuse vormistamisel peab Ostja täitma virtuaalse ankeedi oma isikuandmete ja tarneviisi kohta:

4.5.1 Tarneviis. Ostja saab valida kauba tarne Post24 või Smartpost teenuse kaudu. Samuti tuleb valida postiautomaat, kuhu Ostja poolt ostetud Kaup saadetakse.

4.5.2 Makseviis. Ostjal on võimalus tasuda Kauba eest pangaülendega.

4.6 Ostja annab Sprint`ile õiguse tema poolt Sprint`i sisestatud isikuandmete töötlemiseks ja säilitamiseks. Müüja kinnitab, et kõiki Sprint`i kasutamise ja ostu-müügitehingute sõlmimise käigus teatavaks saanud Ostja isikuandmeid käsitletakse kui konfidentsiaalset infot.

4.7 Tellimuse ankeeti täites peab Ostja ostu-müügilepingu sõlmimiseks märkima „linnukese“ kasti „Olen tutvunud ja nõus tingimustega: Üld- ja Ostutingimused“, millega kinnitab, et on Tingimustega tutvunud ja nõustub neis sätestatud tingimustel Müüjaga ostu-müügilepingut sõlmima. Soovi korral on Ostjal võimalus Tingimused välja printida või salvestada need digitaalsel kujul enda andmekandjale.

4.8 Pärast ankeedi täitmis tuleb Ostjal klikkida lingile „Jätka“, misjärel kuvatakse Tellimus Ostjale veelkord kontrollimiseks. Kui Ostja on Tellimuse sisuga nõus tuleb klikkida lingil “Kinnitan tellimuse”. Seejärel saadab Müüja Ostja poolt ankeedis märgitud e-posti aadressile Kauba Tellimuse. Peale Kauba Tellimuse kontrollimist Müüja poolt saadab Müüja Ostja poolt ankeedis märgitud e-posti aadressile Kauba pdf-formaadis arve. Ostu-müügitehingu sõlmimiseks kohustub Ostja Müüja poolt saadetud arve tasuma.

4.9 Ostja ja Müüja vahel loetakse Kauba suhtes ostu-müügitehing sõlmituks hetkest, kui Tingimuste p-s 4.8. mainitud arve on Ostja poolt tasutud ning arvel sätestatud summa on täies ulatuses laekunud Müüja pangakontole. Eduka tellimuse sooritamise ja ostu-müügilepingu sõlmimise korral saadab Müüja Ostja poolt märgitud e-posti aadressile elektroonilise tellimuse kinnituse.

4.10 Kui Ostja ei ole 3 kalendripäeva jooksul alates tellimuse vormistamisest tasunud tellimuses toodud Kauba eest, tühistab Müüja tellimuse ning ostu-müügilepingut Ostja ja Müüja vahel Kauba suhtes ei sõlmita.

 

5.      Tellimuse täitmine

5.1 Müüja kohustub koheselt pärast Tingimuste punkti 4.10. kohaselt ostu-müügitehingu sõlmimise kohta informatsiooni saamist asuma ostu-müügitehingut täitma, saates ostu-müügitehingu objektiks oleva Kauba Ostja poolt märgitud sihtkohta.

5.2 Ostja ostetud Kaup toimetatakse Ostja poolt märgitud Eesti Vabariigis asuvasse sihtkohta üldjuhul kuni kolme tööpäeva jooksul.

5.3 Juhul, kui Ostja poolt ostetud Kauba sihtkoht asub väljapool Eesti Vabariiki, täpsustab Müüja Kauba sihtkohta toimetamise tähtaja Ostjaga iga Kauba puhul eraldi. Kauba kättetoimetamise täpsemad tingimused väljapoole Eesti Vabariiki sõltuvad rahvusvahelise transpordiettevõtte tingimustest ja tavadest.

5.4 Kui pärast ostu-müügitehingu sõlmimist selgub, et Ostja poolt ostetud Kaupa ei ole Müüja laos ja see tuleb spetsiaalselt Kauba tarnijalt tellida ning on ilmne, et Kauba kohaletoimetamine Tingimustes määratud tarnetähtaja jooksul ei ole võimalik, või muudel juhtudel, kui Kauba tähtaegne kohaletoimetamine ei ole võimalik asjaoludel, mille eest Müüja ei vastuta, teatab sellest Müüja Ostjale viimase poolt tellimuse vormistamisel märgitud kontakttelefoni või elektronposti teel 2 tööpäeva jooksul arvates ostu-müügilepingu sõlmimisest vastavalt Tingimuste punktile 4.10. ning ühtlasi annab teada Ostja poolt tellitud Kauba kohaletoimetamise tähtaja. Juhul, kui Ostja kaotab Kauba kohaletoimetamise tarnetähtajast pikema tähtaja tõttu huvi Kauba ostmise vastu, on Ostjal õigus ostu-müügilepingust Tingimuste p-s 6.1. sätestatud alusel taganeda.

5.5 Juhul, kui Kauba sihtkohta toimetamise tarnetähtaja viivitus või muu sellega seotud arusaamatus on tingitud Ostja poolt tellimuse vormistamisel esitatud isikuandmete ebatäpsusest või ebaõigsusest, ei vastuta sellise viivituse eest Müüja ning Ostjal puudub õigus Lepingu p 6.1. alusel ostu-müügilepingust taganeda.

5.6 Ostja poolt ostetud Kauba saab Ostja kätte sihtkohas transpordiettevõtte pakiautomaadist koos saatelehega. Ostjal on tungivalt soovitatav peale kauba kättesaamist Kauba pakend üle vaadata ja selle väliste vigastuste korral teatada e-posti aadressile info@sprint.ee või Müüja telefonile +372 56 157 724 ning Ostja soovi korral asendab Müüja transpordiettevõtte poolt vigastatud pakendiga Kauba.

5.7 Ostja peab Kauba kättesaamisel ja selle kasutusse võtmisel arvestama, et ta avaks Kauba pakendi võimaluse korral ettevaatlikult seda kahjustamata ning säilitaks Kauba pakendi, samuti Kaubale paigutatud tehasekleebised ja seerianumbrid, et välistada lepingust taganemise soovi korral sellega seonduvad riskid vastavalt Tingimuste p-le 6.7.

6.      Ostu-müügilepingust taganemine

6.1 Ostjal on õigus ostu-müügilepingust taganeda Tingimuste p-s 5.4. sätestatud juhul, s.o olukorras, kus Ostja ja Müüja vahel on ostu-müügitehing Tingimuste p 4.10. kohaselt sõlmitud, kuid Kauba kohaletoimetamine Ostja poolt määratud sihtkohta viibib Müüjast tuleneval põhjusel üle Tingimustes määratud tarnetähtaja. Ostjal on õigus sellisest lepingust taganeda 3 tööpäeva jooksul alates Müüjalt Kauba viibimise ja selle põhjuste kohta teadasaamisest, esitades Müüjale vastavasisulise kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis taganemisavalduse.

6.2 Füüsilisest isikust Ostjal on õigus taganeda ostu-müügilepingust 14 kalendripäeva jooksul alates Kauba kättesaamisest. Ostu-müügilepingust taganemiseks peab Ostja esitama Müüjale nimetatud tähtaja jooksul kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis taganemisavalduse, milles Ostja märgib, kas ta soovib läbi lepingust taganemise saada Müüjalt tagasi Kauba hinna või vahetada ostetud Kauba mõne muu Müüja poolt pakutava Kauba vastu.

6.3 Ostjal puudub õigus Tingimuste p 6.2. alusel ostu-müügilepingust taganeda, kui ostu-müügilepingu objektiks olevaks Kaubaks on:

6.3.1 asi, mis on valmistatud, arvestades Ostja isiklikke vajadusi;

6.3.2 asi, mis on valmistatud Ostja esitatud tingimuste kohaselt;

6.3.3 asi, mida ei saa selle olemuse tõttu tagastada, mis on kiiresti riknev või mille kasutamistähtaeg on möödunud;

6.3.4 ajaleht, ajakiri või muu perioodiliselt ilmuv trükis;

6.3.5 audio- ja videosalvestis või arvutitarkvara, sh arvutimäng, kui Ostja on avanud Kauba pakendi.

6.4 Ostja poolt lepingust taganemise korral kohustub Müüja tagastama Ostjale Kauba eest tasutud ostu-müügihinna koos Transpordikuluga. Müüja kannab raha tagastatud Kauba eest tagasi Ostja poolt märgitud pangakontole hiljemalt 30 kalendripäeva jooksul alates taganemisavalduse jõudmisest Müüjani, eeldusel, et Ostja on sama tähtaja jooksul Kauba Müüjale tagastanud, Kaup vastab Tingimuste p-s 6.5. sätestatud nõuetele ning ei esine alust Ostjale tagastatava summa vähendamiseks või tasaarvestamiseks vastavalt Tingimuste p-le 6.7.

6.5 Ostja poolt tagastatav Kaup peab olema komplektne (sisaldama kõiki Kauba pakendis sisaldunud esemeid, sh lisavarustust). Kui Kaup on ostetud kampaania korras, kus Kaubale on lisatud veel mõni toode, tuleb Ostjal tagastada kogu komplekt, st nii Kaup kui ka teised tooted.

6.6 Ostja ja Müüja on kokku leppinud, et Ostja kannab Kauba Müüjale tagastamisega seotud transpordikulutused, välja arvatud juhul, kui ostetud Kaup ei vasta tellitule.

6.7 Kui Ostja poolt tagastatav Kaup (ja/või Kauba pakend) on halvenenud, vigastatud või kahjustunud ning selline halvenemine/kahjustumine on põhjustatud Ostjast tulenevatest asjaoludest, on Müüjal õigus tasaarvestada Kauba väärtuse vähenemine Ostja poolt Kauba eest tasutud ning Ostjale tagastamisele kuuluva summaga. Tasaarvestamiseks saadab Müüja Ostjale tasaarvestamise avalduse Ostja poolt tellimuse vormistamisel teatatud e-posti aadressile. Juhul, kui Ostja ei ole nõus tasaarvestamise teates näidatud väärtuse vähenemisega, on Ostjal õigus kaasata Kauba väärtuse vähenemise kindlakstegemiseks sõltumatu ekspert. Ekspertiisiga seotud kulud jagatakse pooleks Ostja ja Müüja vahel, v.a juhul, kui ühe poole seisukoht osutub ekspertiisi tulemusena ilmselt põhjendamatuks. Sellisel juhul kannab ekspertiisiga seotud kulud pool, kelle seisukoht osutus ilmselt põhjendamatuks.

6.8 Müüjal on õigus ostu-müügilepingust taganeda Tingimuste p-s 3.4. sätestatud juhul, s.o olukorras, kus tehnilise vea tõttu on Sprint`is pakutava Kauba hind muutunud/muudetud võrreldes vastava Kauba tavalise turuhinnaga ebamõistlikult odavaks ja Müüja ei ole Kauba juures eraldi märkinud, et tegemist on tema poolt Kaubale kehtestatud allahindlusega, ning Müüja ei ole Kaupa Ostjale veel ostu-müügitehingu täitmiseks sihtkohta saatnud. Müüjal on õigus ostu-müügilepingust taganeda ka Tingimuste p-s 3.5. sätestatud juhul, s.o olukorras, kus vahetult pärast Ostja poolt Kauba eest tasumist selgub, et Ostja poolt soovitud Kaup on Müüjal otsa saanud. Müüjal on õigus eelkirjeldatud tehingutest taganeda 3 tööpäeva jooksul alates tehingust teadasaamisest, esitades Ostjale vastavasisulise kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis avalduse (eelistatult Ostja poolt märgitud e-posti aadressile). Müüja kohustub tehingust taganemise korral hiljemalt 10 kalendripäeva jooksul tagastama Ostjale tema poolt Kauba eest tasutud ostu-müügihinna ja Transpordikuluga.

6.9 Lisaks Tingimuste p-des 6.1., 6.2. ja 6.8. sätestatud lepingust taganemise õigusele on nii Ostja kui ka Müüja õigustatud Tingimuste rikkumise korral või Kauba mittevastavusel kasutama ka teisi seadusest tulenevaid õiguskaitsevahendeid.

 

7.      Müüja vastutus Kauba mittevastavuse puhul ja Kauba tootja müügigarantii

7.1 Müüja vastutab Kauba lepingutingimustele mittevastavuse ja puuduste eest, mis ilmnevad 2 aasta jooksul arvates Kauba üleandmisest Ostjale.

7.2 Kaubal puuduse ilmnemisel peab Ostja hiljemalt kahe kuu jooksul puuduse ilmnemisest sellest Müüjat teavitama, esitades selleks Müüjale kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis pretensiooni. Ostja peab pretensioonis märkima enda nime ja kontaktandmed, pretensiooni kuupäeva, Kaubal puuduse ilmnemise kuupäeva ja puuduse kirjelduse, Müüjale puudusega Kauba suhtes esitatava nõude ning viitama või lisama pretensioonile Kauba suhtes Müüjaga sõlmitud ostu-müügilepingut tõendava dokumendi.

7.3 Ostjal on Kauba nõuetele mittevastavuse või puuduse korral õigus nõuda Müüjalt Kauba parandamist või selle asendamist nõuetele vastava ja puudusteta Kauba vastu, selle võimatuse või ebamõistlikkuse korral aga taganeda Kauba suhtes sõlmitud ostu-müügilepingust.

7.4 Müüja ei vastuta Kaubal ilmnenud puuduste eest, mis on tekkinud Ostja süül või kui puudus on tekkinud Kauba mittekorrapärase kasutamise tagajärjel.

7.5 Lisaks Tingimuste p-s 7.1. sätestatud Müüja vastutusele võib Kauba suhtes kehtida ka Kauba tootja poolt antav müügigarantii, mille täpsem sisu, tähtaeg, kehtivusala jm tingimused on määratud konkreetse Kauba tootja poolt antava müügigarantii tingimustes. Ostjal on võimalik teda huvitava Kauba tootja müügigarantii olemasolu ja täpsemate tingimuste kohtainfo saamiseks pöörduda Müüja poole e-kirja teel saadetava päringu aadressile info@sprint.ee.

8.      Tingimuste muutmine, vaidluste lahendamine

8.1 Müüjal on õigus Tingimusi osaliselt või täielikult ühepoolselt ja ilma etteteatamata muuta. Muudatused jõustuvad alates nende avaldamisest Sprint`i koduleheküljel www.sprint.ee. Kui Ostja esitas tellimuse enne Tingimuste muudatuste jõustumist, kohaldatakse Ostja ja Müüja vahelisele õigussuhtele Ostja poolt tellimuse esitamise hetkel kehtinud Tingimusi, v.a kui seaduses või Tingimustes on ette nähtud teisiti.

8.2 Tingimuste osapooled vastutavad teineteise eest Tingimuste rikkumisega tekitatud kahju eest Eesti Vabariigis kehtivates õigusaktides sätestatud juhtudel ja ulatuses. Müüja ei vastuta Ostjale tekitatud kahju eest või Kauba kohaletoimetamise viibimise eest juhul, kui kahju või Kauba kohaletoomise viibimine on tingitud asjaolust, mida Müüja ei saanud mõjutada ning mille saabumist Müüja ette ei näinud ega võinud ette näha (vääramatu jõud).

8.3 Ostja ja Müüja vahel Sprint`i kasutamisel, ostu-müügitehingu sõlmimisel ja täitmisel tekkivad vaidlused üritavad osapooled ära lahendada läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel on Ostjal õigus pöörduda oma õiguste kaitseks Tarbijakaitseametisse või kohtusse. Kohtusse pöördumise korral on Ostja ja Müüja leppinud kokkuleppelise kohtualluvusena kokku Müüja asukohajärgse kohtu.